Webinar i HealthD360 om SårApp

HealthD360 afholdt webinar om den nye SårApp

Onsdag den 9. december var op mod 50 deltagere samlet online til et virtuelt seminar om den nye SårApp, som udvikles i forskningsprojektet HealthD360. Fem veloplagte oplægsholdere leverede seneste nyt om projektet og samarbejdet med borgere og sundhedsprofessionelle. 

16.12.2020. Steffen Svelle

Et bredt felt af ca. 50 deltagere fra kommuner, regioner, virksomheder, vidensinstitutioner og privatpersoner med interesse i emnet havde fundet vej til HealthD360’s webinar om den nye SårApp.


Velkomst og intro fra projektlederen fra HealthD360

Webinaret blev skudt i gang med velkomst og introduktion fra projektleder i HealthD360, Frederik Mølgaard Thayssen, der gav en kort redegørelse for udviklingen af SårAppen, og hvordan den passer ind i det overordnede projekt – HealthD360 – der netop har fokus på, at skabe bedre sundhed for borgerne ved at koble data fra offentlige systemer med data fra borgernes egne digitale kilder såsom smartphone og wearables 

Vi stræber efter at udvikle løsninger, der fremmer mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et tæt samarbejde med patienter og personale. Det gør vi ved at fastholde udgangspunktet i borgerens behov og sætte borgeren i centrum. SårAppen er et godt eksempel på dette. Det er en app, der er borgerens. Det vil sige, at det er ikke sundhedsvæsenets app, men det er borgerens app”, pointerer Frederik Mølgaard Thayssen, der samtidig gør opmærksom på, at der både er fordele og udfordringer knyttet til fastholdelsen af dette perspektiv, fx hvad angår den organisatoriske og juridiske forankring af de indkomne data. Dette er også et særligt fokusområde for hele HealthD360 projektet.

Se udvalgte slides fra Frederik Mølgaard Thayssens indlæg (PDF): Velkomst SårApp webinar  

Sårbehandlingens behov og udfordringer

En af de bærende sundhedsfaglige kræfter bag udviklingen af SårAppen er Klaus Kirketerp, der er overlæge på Bispebjerg hospital. Han gav i sit indlæg en grundig faglig vurdering af de behov og udfordringer, der er i relation til sårbehandling i dag. En af udfordringerne er, at der oftest er flere forskellige parter inde over behandlingen af de diabetiske fodsår: 

De, der behandler fodsåret kan være multidisciplinære teams på hospitalerne, sårsygeplejersker og sosu-assistenter i kommunerne, samt egen læge, der ofte er en af de første, der ser såret”, oplyser Klaus Kirketerp og fortsætter: ”Dertil kommer også patienterne selv og evt. pårørende, aflastningspladser, plejehjem og så selvfølgelig hospitalsafdelinger, hvor patienter med behandlingskrævende sår er indlagte.”  


Sårbehandling by proxy

Telemedicin har de seneste år vundet større udbredelse i behandlingen af fx KOL, akut hjertemedicin, pacemaker patienter, psykiatri og astma som et medie til direkte kontakt mellem patient og behandler. Men når det kommer til sårbehandling, er der også andre udfordringer, der gør sig gældende: ”Ved sårbehandlingen er det lidt anderledes, fordi det i høj grad foretages by proxy, hvor sårbehandlere ude i kommunen får hjælp via specialister og multidisciplinære teams på hospitaler”, beretter Klaus Kirketerp og uddyber: ”Nær-behandlerne er centrale, fordi patienterne har brug for hjælp til bandageskift og anskaffelse af materiale og hjælpemidler, ligesom både en ”on-the-spot” vurdering og en løbende evaluering af sårets udvikling er yderst vigtig.
Styrken ved telemedicinsk sårbehandling er således i særlig grad knyttet til den konkrete ødembehandling og i mindre grad også infektionskontrol og aflastning, mens behandling som revaskularisering naturligvis kræver andre tiltag.  

Se udvalgte slides fra Klaus Kirketerps indlæg (PDF): Klaus Kirketerp SårApp Webinar

Det nationale samarbejde om telemedicinsk sårvurdering

Louise Godiksen fra Region Nord, der er ansat som fællesoffentlig systemadministrator indledte med at fortælle om baggrunden for det nationale samarbejde om IT-understøttelse af Telemedicinsk Sårvurdering: 

”Telemedicinsk sårvurdering startede ud som et af fem initiativer i den nationale handleplan for udbredelse af telemedicin i Danmark, og udbredelsen foregik fra 2012 til august 2015. Det blev besluttet af regeringen, Danske Regioner og KL, og blev forankret i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020”, oplyste Louise Godiksen 

Den telemedicinske sårvurdering er nu implementeret i alle kommuner og regioner og har til formål, at skabe bedre samarbejde mellem den primære og sekundære sektor, for at opnå bedre behandling af patienter med sår.  

De to vigtigste organer i forvaltningen af Telemedicinsk Sårvurdering er ifølge Louise Godiksen Brugergruppen, der fungerer som rådgiver og som repræsentant for det sundhedsfaglige arbejde og Forretningsstyregruppen. Begge grupper består af fem repræsentanter fra kommunerne, fem repræsentanter fra regionerne, samt én repræsentant fra Dansk Selskab for Sårheling. Administration, driftsovervågning og sekretariatsfunktioner varetages af FOSA – Fællesoffentlig systemadministrator (på tværs af regioner og kommuner).  

Telemedicinsk Sårvurdering har hidtil anvendt det webbaserede system, pleje.net, som platform for understøttelse af det tværsektorielle og telemedicinske samarbejde om patienter med sår. 

Se udvalgte slides fra Louise Godiksens indlæg (PDF): Louise Godiksen SårApp Webinar

Læs mere på Region Nords side om Telemedicinsk Sårvurdering 

 

Diabetiske fodsår er et stigende problem

Trine Rolighed Thomsen (Teknologisk Institut), der er arbejdspakkeleder i HealthD360 projektet, overtog ordet og gav en mere udførlig introduktion af SårAppen, som hun med hjælp fra andre af projektets partnere har stået i front for udviklingen af. 

Trine begyndte sit indlæg med at ridse den aktuelle situation op, hvor der på verdensplan er mere end 450 millioner voksne med diabetes – et tal der ifølge International Diabetes Federation ventes at stige til hele 700 millioner frem mod 2045.  

Diabetiske fodsår er en hyppigt forekommende komplikation, der i værste fald kan føre til amputation. Herhjemme er der omtrent 22.000 danskere med diabetiske fodsår, og ca 4.000 personer lever med en amputation som følge heraf. Hvert år får ca. 3.000 danskere nye diabetiske fodsår. Det påvirker naturligvis de berørte borgeres livskvalitet betydeligt ligesom behandling ofte er både dyr og langvarig. Diabetesforeningen anslår, at der herhjemme er mindst 280.000 danskere med diabetes, og 360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes). 

”Diabetes og diabetiske fodsår er altså et problem, der er kommet for at blive – og forventes at blive værre”, konkluderer Trine Rolighed Thomsen.  

 

SårApp med brugerinddragelse i centrum

I HealthD360 projektet har udviklingen af den nye SårApp fra starten haft et markant brugerinddragende fokus, fortæller Trine Rolighed Thomsen: ”Vi har været med ude på sårklinikker, i kommuner, på hospitaler, cyklet med rundt på hjemmebesøg, haft workshops med læger, patienter og fodterapeuter, inddraget antropologer og sociologer. Vi har i det hele taget stræbt efter at komme hele vejen rundt om borgeren. Og vi har også talt meget med pårørende”, pointerer Trine Rolighed Thomsen, mens hun viser en række fotos fra disse workshops og arrangementer. Dette store afdækningsarbejde har ført frem til en række koncepter, der er vigtige for borgere med diabetiske fodsår at få fokus på.  

Disse koncepter er stadig åbne for input, og derfor opfordres deltagerne til at besøge webstedet ideate.nu og give deres input til udviklingen. (Se vejledning nederst på denne side)

 

SårApp – en app til borgere med fodsår

Appen, der er co-designet og testet af borgere, giver den enkelte borger mulighed for selv at registrere sine sår og indrapportere sårets udvikling ift størrelse, smerte, betændelse og væske mv. Dertil kan appen efter samtykke også indhente såkaldte 24/7-data fra borgernes smartphone, smartwatches og andre wearables, beretter Trine Rolighed Thomsen. 

”Udviklingen i disse data kan så visualiseres sammen med andre registrerede data, som fx antal skridt og anden aktivitet fra Apple Health og Google Fit”, oplyser Trine Rolighed Thomsen og tilføjer, at Google Fit delen, dog først kommer på i den kommende version af appen.  

 

Projekt op hos Diabetesforeningen gør det muligt også at dele kommunale data 

Trine gjorde også opmærksom på, at der er lagt et projekt op hos Diabetesforeningen, hvor borgere opfordres til at dele deres kommunale data via en NemID baseret samtykke-løsning. Denne del af projektet løber frem november 2021, og det er derfor stadig muligt at tilmelde sig, hvilket mange borgere allerede har gjort, oplyser Trine Rolighed Thomsen. 

Se udvalgte slides fra Trine Rolighed Thomsens indlæg (PDF): Trine Rolighed Thomsen Sårapp webinar

Data og Machine Learning

Som sidste faglige indlæg i webinaret, blev ordet givet videre til Andreas Mathisen fra Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet. Andreas gav blandt andet et indblik i det komplekse samspil mellem datainput og den Machine Learning, der arbejdes med i projektet.  

“Vi har brugt nationale registerdata til at prøve at forudsige diabetiske fodsår. Vi kan komme noget af vejen med dette. Men det er langt fra perfekt. Vores hypotese er, at hvis man har data, der er tættere på personens hverdag, som fx aktivitetsdata fra en SårApp, billeddata eller kommunale data, der beskriver sårbehandlingen fra dagligdagen, så kan vi forbedre modellen endnu mere.”, fortæller Andreas Mathisen.   

En af de udfordringer, der er i forhold til databehandlingen er, at der er forskel på, hvordan data registreres i kommunerne: “Et eksempel er, at de medicinske koder, der bliver brugt til at “kode”, hvad patienten fejler, bliver ikke brugt på helt samme måde overalt i Danmark. Fx kan diabetiske fodsår være kodet på forskellig måde, forklarer Andreas Mathisen og uddyber: “En ensartet registrering og god datakvalitet er en af de overordnede ting, der er en forudsætning for god beslutningsstøtte. Så der er et stort arbejde der handler om, at forbedre kvaliteten af data.” 

Se udvalgte slides fra Andreas Mathisens indlæg (PDF): Andreas Mathisen SårApp webinar

Dialog og afslutning

Der kom mange gode spørgsmål og forslag til udvikling af appen undervejs i webinaret.  

Blandt spørgerne blev problematikken om hvem, der kan bruge appen på borgerens vegne rejst. Appen er som udgangspunkt lavet som borgerens egen, men da der kan være situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at andre har adgang, er det også en af de ting som projektet også arbejder på – både på app siden og ift. den juridiske forankring af de data, der benyttes og stilles til rådighed, forklarede Trine Rolighed Thomsen.
 

App klar i App Store – nyt navn på vej

Appen ligger allerede nu klar til download og test i første version i App Store. Lige nu er den opført under navnet Fodsår, og det er dette navn, der skal søges efter. Navnet på appen vil dog senere blive ændret til SårApp, som også er det navn, der allerede anvendes i informationsmateriale om appen.   

Appen vil inden for kort tid ligeledes være tilgængelig i Google Play, for de brugere der anvender Android.  

Kontaktperson:

Trine Rolighed Thomsen 

trt@teknologisk.dk 

Fakta om diabetiske fodsår: 

  • Omtrent 22.000 danskere har diabetiske fodsår
  • Ca 4.000 personer lever med en amputation som følge af det.  
  • Hvert år får ca. 3.000 danskere nye diabetiske fodsår. 
  • Patienter med fodsår kommer alt for ofte for sent i behandling, og det er lidt tilfældigt, hvor i sundhedsvæsenet de bliver vurderet og ender med at blive behandlet. 

Fakta om SårApp: 

  • Frontend er lavet i tæt samarbejde mellem Cambio Systems, Opus Consult og Alexandra Instituttet 
  • Backend er udført af Alexandra Instituttet 
  • Teknologisk Institut og Bispebjerg Hospital agerer product owner og sparringspartnere 
  • Dataanalyser laves på Aarhus Universitet 
  • Del af forskningsprojektet HealthD360, der er støttet af Innovationsfonden

Vejledning for input til udvikling af koncepter ideate.nu:

1.          Opret dig som bruger på ideate.nu

2.          Klik på dette link for at få adgang til vores sår-app – fællesskab:  https://app.ideate.nu/join-catalog/zpaBV6xq4VeAnpQYxUoF

3.        Klik herefter på dette link og følg vejledningen for at få adgang til workshop og materiale:  https://app.ideate.nu/workshop/ltwKsZ783Gqm1mfk9uMp/31f88002-44ca-49f5-9470-63f1cf7ac8c5