Klik på billedet og se flere billeder.

På cykeltur med sårkonsulent og åbning af maskinrummet

De seneste måneder i HealthD360 har budt på dialog med borgere og sundhedspersonale om sårbehandling og afholdelse af teknikerworkshop. Herudover blev projektet officielt skudt i gang med et kick-off arrangement og første styregruppemøde.

01.04.2019: Signe Herbers Poulsen

Feltarbejde i Frederiksberg og Aarhus Kommune

Der er kommet godt gang i feltarbejdet i casen om sårbehandling og sundhed hos ældre. Vi har været i dialog med borgere og sundhedspersonale i både Frederiksberg og Aarhus Kommune. I Frederiksberg var vi med til sårkonsultationer i sårklinikken på Sundhedscentret. Bagefter sprang vi op på cyklen og kørte med en sårkonsulent hjem til de borgere, der ikke selv kunne møde op. I Aarhus Kommune var vi fluen på væggen en hel dag ved konsultationer med borgere på Center for den diabetiske fod i Aarhus. I begge kommuner interviewede vi sundhedspersonalet og en række borgere, der delte holdninger, oplevelser og erfaringer.

Hensigten er at omsætte viden fra dette feltarbejde til et konceptkatalog med udfordringer og scenarier, der kan arbejdes videre med i projektet. Disse skal diskuteres ved en ”konceptworkshop” den 4. juni, hvor alle partnere inviteres med.

Teknikerne åbnede op for maskinrummet

Der var fokus på tekniske muligheder og løsninger, da vi den 6. marts mødtes til teknikerworkshop. Partnerne præsenterede deres værktøjskasse og diskuterede, hvordan de hver især kan bidrage til udviklingen af de tekniske løsninger i projektet. Det efterfølgende gruppearbejde tog udgangspunkt i 4 ”personaer” fra casene, som illustrerer forskellige problemstillinger og muligheder for behandling via nye typer sundhedsdata. Gennemgående temaer for diskussionen var bl.a.:

  • Afklaring af målgruppe: Hvem skal have gavn af løsningen på kort og på lang sigt?
  • Data: Hvilke data vil være interessante at bringe i spil, og hvad er muligt?
  • Samtykke: Hvordan skal brugerne kunne give samtykke til deling af deres data, og hvad er mulighederne for dette rent teknisk?
  • Teknologi: Hvilken teknologi og komponenter kan vi bygge videre på? Hvad har partnere hver især, som de kan bidrage med?

På baggrund af dialogen skitserede deltagerne en indledende arkitektur og etablerede små teams, som arbejder videre med forskellige komponenter frem til næste teknikerworkshop den 2. maj 2019.

Dagen bød også på et oplæg af jurist fra Aarhus Universitet Jasper Pingel om immaterielle rettigheder til viden, data og resultater, der udvikles i HealthD360. Partnerne har indgået en aftale om dette i den samarbejdsaftale, som blev udarbejdet i forbindelse med investeringskontrakten med Innovationsfonden. Der blev både talt om den viden (background knowledge), som en part stiller rådighed for de andre i projektet – og den nye viden (foreground knowledge), som udvikles i projektet, samt hvordan partnerne kan anvende den til kommercielle formål og publicering efterfølgende.

Fuldt hus til kick-off arrangement

Den 18. februar var der fuldt hus, da vi markerede opstarten på HealthD360 med et kick-off arrangement i Vandrehallen på Aarhus Universitet. Dagen blev skudt i gang med store visioner, men samtidigt blev udfordringer i forhold til sikkerhed, tillid og etik fremhævet som centrale.

Læs sammendraget fra dagen her.

Første styregruppemøde understregede et engageret partnerskab

Det første styregruppemøde blev afholdt samme dag som kick-off arrangementet. Følgende var bl.a. på programmet:

Valg af formand og næstformand for styregruppen
Ole Bækgaard Nielsen, institutleder ved Institut for Folkesundhed blev valgt som styregruppeformand og næstformand blev Ole Lehrmann Madsen fra Alexandra Instituttet.

Tre nye partnere
Styregruppen blev bedt om at godkende, at deltagerkredsen i HealthD360 udvides med de tre nye partnere Frederiksberg Kommune, Komiteen for Sundhedsoplysning og Medtech Innovation Consortium (MTIC). Der udarbejdes i denne forbindelse et revideret budget og styregruppen vedtog, at de godkender de nye partnerne under forsætning af, at de kan godkende det reviderede budget. Vi udsender en yderligere orientering, når en godkendelse foreligger.

Status på projektet
En status for projektet blev præsenteret for styregruppen. Her var fokus bl.a. på afholdelse af workshop på Bispebjerg Hospital og opstartsmøde for partnerne i december 2018, samt kommende planer for teknikerworkshop, workshop med kommuner og konceptkatalog. Samtidigt blev strategi- og handleplan for intern og ekstern kommunikation fremlagt.

Diskussion om mål og forventninger
Partnerne deltog med stort engagement i den efterfølgende diskussion. Diskussionen kredsede grundlæggende om ambitionsniveau og mål for projektet, og om at det er vigtigt, at vi løbende afstemmer forventningerne. Bl.a. blev det pointeret, at projektet skal tænke langsigtet i forhold til implementering, at der er fokus på at levere små løsninger, som kan køre i pilotdrift fremfor at bygge store systemer, og at det centrale er at skabe værdi for borgeren.

Kommende møder:

  • 02.05.2019: Teknikerworkshop
  • 09.05.2019: Workshop for medarbejdere, der arbejder med børn og unge, der mistrives
  • 04.06.2019: Konceptworkshop
  • 25.06.2019: Styregruppemøde