Klik på billedet og se flere billeder.

Tilbageblik på det sidste halve år og ønsket om en glædelig jul 

Coronapandemien har præget arbejdet i de mange udviklingsspor i HealthD360, men til trods for det, er det lykkedes at holde fremdrift på grund af det gode samarbejde partnerne imellem. Der er blevet eksperimenteret med virtuel brugerinddragelse og designprocesser samtidig med, at de to nye apps – SårAppen og COronaVIDen – er blevet gjort tilgængelige i App Store og Google Play.  

21.12.2020: Anne-Sofie Thiel

Anden halvdel af 2020 går snart på hæld. Coronapandemien har gjort, at HealthD360 har prioriteret anderledes end forventet med hensyn til, hvordan vi skulle arbejde. Det har blandt andet betydet, at der er blevet eksperimenteret med virtuel brugerinddragelse. Alligevel er det lykkedes for HealthD360 at holde fremdrift på grund af det gode samarbejde, der har været mellem samtlige partnere i projektet.  

Ny SårApp til borgere med fodsår

Efter et tæt samarbejde mellem sundhedsfaglige eksperter, virksomheder og forskere, er den nye SårApp nu tilgængelig i App Store og kan håndtere data fra 10.000 brugere. Appen er en forskningsapp som har to formål: at indsamle data til forskning og at udvikle et borgerrettet værktøj, som styrker borgernes kontrol over eget behandlingsforløb samt understøtter dialogen mellem sundhedsprofessionelle og borgere. Med appen får borgerne et værktøj, hvor de kan samle information om deres fodsår på daglig basis. SårAppen er blevet præsenteret ved to internationale konferencer: RTO Innovation Summit og EWMA – European Wound Management Association d. 18. og 19. november 2020. Her var der positiv feedback fra andre konferencedeltagere, og særligt borger-perspektivet blev fremhævet.  

Derudover er en forskningsartikel om sårdataanalyse af 3.500.877 borgere, hvoraf 247.208 har diabetes, blevet accepteret af et internationalt tidsskrift. Artiklen beskæftiger sig med risikofaktorer inden for diabetiske fodsår og viser blandt andet, at jo højere indkomst, jo mindre risiko er der for at få diabetiske fodsår. Andre mulige koncepter indenfor området sårbehandling og sundhed hos ældre kan ses på Ideate.nu. 

Værktøjer som skal hjælpe børn og unges mentale sundhed

Inden for området mistrivsel og mental sundhed blandt børn og unge er der blevet eksperimenteret med virtuel brugerinddragelse og designprocesser i de tre forskellige udviklingsspor

Børneovervægt gentænkt 

Dette udviklingspor har i 2020 fokuseret på at kombinere en række brugerinddragelsesmetoder med inddragelse af familier og sundhedsplejersker fra Ringkøbing-Skjern og Odder kommune. Udgangspunktet har været overvægt hos børn i de to kommuner, og ønsket er at udvikle en eller flere digitale løsninger til familier med overvægt. Der er blevet sendt spørgeskema ud til familier i 70 kommuner, og herudover er et innovationspanel med 81 tilmeldte blevet etableret. Her skal deltagerne sparre med hinanden med hensyn til forskellige løsninger på de problematikker, der er inden for overvægt blandt børn og unge. Til at understøtte denne proces, er platformen ideate.nu taget i brug. Her kan forældre rangere og kommentere alle de koncepter og idéer, der er blevet diskuteret i HealthD360. 

Dialogredskab om vækst igennem opvæksten 

Dette udviklingsspor fokuserer på at have en mere holistisk tilgang til at følge børns vækst gennem barndommen. Vækst forstås mere bredt her og fokuserer ikke kun udelukkende BMI, men sigter mod at kombinere BMI med SDQ, der er et værktøj sundhedsplejen anvender til at måle mistrivsel hos børn og unge og andre informationer. Målet er at udvikle et digitalt redskab, som kan belyse flere aspekter af barnets vækst og udvikling, og som kan styrke dialogen mellem familier og sundhedsplejen. Der er blevet arbejdet på visuelle mock-ups og prototyper baseret på interviews og behovsafdækning blandt sundhedsplejersker og familier. Planen er nu, at brugerne – både sundhedsplejen og brugerne af sundhedsplejen, forældrene og børnene – skal inddrages yderligere i designarbejdet. Hvis muligt, vil udviklergruppen afholde en fysisk workshop i starten af nye år for at blive yderligere klogere på, hvad brugerne efterspørger. Planen er at have den første version af dialogredskabet klar til efter vinterferien i 2021.  

Skoletrivselsværktøjer 

Dette udviklingsspor fokuserer på trivsel blandt børn og unge i de danske skoler. Her er idéen at udvikle en trivsels-app, som børn og unge sammen med de nære voksenrelationer i hverdagen, kan anvende til at kommunikere og fortælle om hverdagens trivsel. I november 2020 afholdte udviklergruppen en workshop i en 6.klasse på Søndervangskolen i Hammel. Her blev der udviklet personaer og produceret film, hvilket alt sammen skal bruges til at videreudvikle trivsels-appen. Blandt andet skulle børnene i workshoppen lave sin egen film med deres persona og en refleksion over, hvordan appen kan bruges i hverdagen. Her kom en gruppe af eleverne med et bud , at appen kunne hjælpe med at løse konflikter, der er opstået i skolen. En anden gruppe foreslog, at appen kunne hjælpe med at gøre børns humør bedre, hvis de var triste. Udviklergruppen skal igen forbi Søndervangskolen i Hammel i starten af det nye år for at arbejde videre med appens funktioner. Herudover skal udviklergruppen også afholde workshops i Odder Kommune i det nye år.

Appen COronaVIDen vil inddrage borgerne i forskningen af corona

Appen COronaVIDen blev tilgængelig til brug i både App Store og Google Play i oktober 2020, og der er siden blevet arbejdet på at øge borgernes kendskab til appen gennem flyers og en digital indsats på Facebook. Appen er udviklet i spin-off projektet CoronaLytics og bygger på samme teknologi, som anvendt i HealthD360.
 

Forskerne bag appen indsamler aktivitetsdata og sygdomsforløb fra smartphones og smartwatches i kombination med supplerende spørgsmål. En analyse af det indsamlede data fra appen vil kunne udvikle ny viden om coronasmittens udvikling, borgernes ændrede livsmønstre, samt hvordan virussen har påvirket vores hverdag, Herudover skal appen give borgerne nyttige tips og råd, baseret på viden opnået i projektet, hvilket har til formål at gavne borgerens sundhed og trivsel i hverdagen. Projektets ambition er at støtte dialogen mellem familier og deres praktiserende læger samt lære at håndtere fremtidige pandemier bedre.  

Digitalt samtykkekoncept

I anden halvdel af 2020 er der også blevet skabt første bud på et digitalt samtykke koncept, som kan understøtte brug af 24/7 data fra borgerne. Her har særligt Alexandra Instituttet, Sundhed.dk og Folkesundhed på AU arbejdet på et dynamisk samtykke koncept, hvor der er løbende dialog med brugeren om, hvordan sundhedsdata afgivet af brugeren bliver brugt og opdateret. Dette koncept adskiller sig fra den traditionelle måde at håndtere samtykke på, hvor samtykket alene afgives på forhånd og ikke omfatter efterfølgende kommunikation med borgeren.  

Efter en gennemgang af, hvad det sidste halve år har budt på i HealthD360, er der kun at ønske en glædelig jul og et godt nytår.  

Hent SårAppen og COronaVIDen appen her

Lige nu er SårAppen opført under navnet Fodsår, og det er dette navn, der skal søges efter. Navnet på appen vil dog senere blive ændret til SårApp, som også er det navn, der allerede anvendes i informationsmateriale om appen.   

Hent SårAppen på App Store.

Appen vil inden for kort tid ligeledes være tilgængelig i Google Play for de brugere, der anvender Android.   

Hent COronaVIDen appen på App Store og i Google play.

Kontaktoplysninger:

Carsten Obel, Projektansvarlig, Læge og professor, Institut for Folkesundhed 

Frederik Mølgaard Thayssen, Projektleder, Senior Project Manager, Medtech innovation Consortium